và từ chối công nhận bang này là lãnh thổ của Ấn Độ