Huỳnh Hải Băng được Quỳnh da‌о mời vào vai Phúc Nhĩ Khang