Hoa Đan càng biết yêu bản thâ‌n và những gì thuộc về mình